Ouderbrief 01-04

Oosterhout, 1 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord: alle scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie. Uitzondering is er voor de schoolexamens voor de examenleerlingen, daarvoor worden leerlingen soms op school verwacht.

Onze school is dicht maar het onderwijs gaat door. Er wordt er dus op afstand les gegeven. We begrijpen hoe ingrijpend dit is. Er wordt een groot beroep gedaan op jullie energie, geduld en incasseringsvermogen. Wij proberen jullie op afstand zo goed mogelijk te begeleiden. Waar het nog beter kan, zullen we het doen. Heb je tips? We horen het graag, geef je het door aan de mentor of teamleider?

Onderwijs gaat door
Dat betekent dat de leerlingen verplicht zijn om in hun rooster en in Magister hun te kijken naar de opdrachten die de docenten hierin zetten. Er kunnen lessen gegeven worden door docenten in Windows Teams, er kunnen digitaal toetsen afgenomen worden en er kunnen werkopdrachten in staan. Wanneer er opdrachten of huiswerk staat waar leerlingen zelfstandig aan moeten werken, mogen ze dit ook op een ander tijdstip op de dag doen. Maar de opdrachten moeten wel tijdig gemaakt en geleerd worden. Docenten noteren in Magister de aan- en afwezigheid bij Windows Teamlessen en noteren een h’tje als het werk niet tijdig af is. Als een leerling ziek is dan wordt dat door ouders gemeld (via balie@hanze-college.nl). Ook dat wordt dan in Magister aangegeven.

Ook onze docenten volgen zoveel mogelijk het rooster, maar vullen niet alle lessen in. Dat heeft diverse redenen:

 • Niet iedereen heeft op hetzelfde moment toegang tot het internet, er zijn veel gezinnen die een laptop delen, een docent kiest dan vaak voor een kort instructiemoment op een ander tijdstip.
 • Ook tijdens de ‘gewone’ klassikale lessen op school wordt er slechts een deel van de les door de docent gevuld, een deel werken leerlingen zelfstandig.
 • Windows Teamlessen kosten veel meer voorbereidingstijd voor docenten.
 • Windows Teamlessen zijn vermoeiender voor leerlingen en docenten.
 • Docenten hebben ook te maken met (ernstige) ziekte of overlijden in hun directe omgeving.
 • Docenten hebben mogelijk de zorg voor hun eigen kinderen.

Voor leerlingen en docenten doet deze manier van werken een groot beroep op flexibiliteit, op samenwerking en op eigenaarschap. Samen moeten we op een goede manier deze periode zien door te komen om een goede afsluiting van het schooljaar 2019-2020 te realiseren.

Opvang van leerlingen gaat door
De opvang van leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen werkzaam zijn gaat door, zoals in de voorgaande weken ook. Mocht u zich hiervoor alsnog willen opgeven kan dat door een mail te sturen naar Gerlinde Vogelaar (gvogelaar@hanze-college.nl).

Tips voor thuiswerken, voor wie wil
Ouders en leerlingen worden overspoeld met informatie over hoe te handelen in deze crisistijd. We kiezen er dan ook niet voor om een brief met tips over samen thuis werken door te sturen. We hebben slechts zeven tips eruit gepikt en delen die voor wie wil.

 1. Houd vast aan een normaal dagritme.
 2. Plan voldoende tijd in voor school/werk, maar ook voor samen eten en voor ontspanning.
 3. Vergeet niet te bewegen.
 4. Zorg voor echte pauzes, los van alle schermen.
 5. Houd in huis rekening met elkaar.
 6. Maak een haalbare planning per dag…
 7. … en houd je daaraan.

Ook wij proberen deze regels consequent te volgen. Mocht u toch problemen met het thuiswerken van uw zoon/dochter hebben raden wij u aan contact op te nemen met de mentor van uw kind. Deze zal dan zoveel mogelijk proberen met u naar een oplossing te zoeken.

 Bericht voor ouder(s)/verzorger(s) vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals u ongetwijfeld weet heeft Kwadrant Scholengroep een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zit één ouder van het Hanze College en één ouder van het Cambreur College en de raad vergadert gemiddeld zes maal per jaar op een dinsdagavond. Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn de ouderbijdrage, de volledige begroting en vakantieroosters.

Volgens een rooster van aftreden is dit jaar ouder Marie-Louise Jolie aftredend nu haar eerste termijn van twee jaar erop zit. Nadat ze deze eerste periode zichzelf heeft ingewerkt in de MR, is ze dan ook weer herkiesbaar voor de invulling van haar termijn.

Mocht u zich als tegenkandidaat willen aanmelden, kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan Anita Versteegh, ouder Hanze College (anita@solitec.nl) en Louis Laros, voorzitter MR (llaros@hanze-college.nl). Volgens het reglement voor de MR van OMO moet de kandidaat die zichzelf aanmeldt ondersteund worden door vijf andere personen uit dezelfde geleding middels een handtekening. De e-mail met kandidaatstelling en vijf ondersteuningshandtekeningen willen we graag uiterlijk 10 april ontvangen hebben. Indien u meer informatie wilt over de MR of eventuele verkiezingen, kunt u ook Anita of Louis mailen.

Tot slot
Wij wensen jullie gezondheid, uithoudingsvermogen en energie in deze moeilijke tijden.

 

Met een hartelijke groet,

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
Jacqueline Ringens, wnd directeur Hanze College