Verzekeringen

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket voor de leerlingen, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een schoolongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt kan er een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Voor de volledige informatie kunt u de voorwaarden van onze aansprakelijkheidsverzekering raadplegen

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje.

Reisverzekering

Er is een doorlopende schoolgroepsreisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Klik hier voor de polisvoorwaarden. Indien ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, verzekeren zij hun kinderen op eigen initiatief bij. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering. Voor de volledige informatie kunt u de voorwaarden van deze schoolongevallenverzekering raadplegen.