Steunles, Leerhulp en Remedial Teaching (R.T.)

Steunlessen brugklasleerlingen

Alle leerlingen van het eerste leerjaar van het VMBO hebben deelgenomen aan het drempelonderzoek.

Op basis van de informatie, die daaruit blijkt, wordt voor iedere leerling een opdrachtenmap op maat samengesteld. door de werkgroep remedial teaching.

Tijdens de steunlessen werkt iedere leerling in zijn / haar persoonlijke map en deze lessen worden zoveel mogelijk door de mentoren uitgevoerd.

Leerhulp

In de bovenbouw kunnen leerlingen één lesuur per week leerhulp krijgen bij een vak waar ze extra ondersteuning nodig hebben.

RT in groepen

Aan de 1e en 2e jaars klassen met LWOO wordt tijdens een lesuur Nederlands een remedial teacher toegevoegd. Op basis van de verkregen testgegevens wordt voor leerlingen individueel of groepsgewijs een keuze gemaakt uit de volgende onderdelen:

  • technisch lezen
  • spelling
  • uitbreiding woordenschat
  • begrijpend lezen
  • wiskunde/rekenen

Op afroep is er een orthopedagoge aan de school verbonden. Zij onderzoekt individuele leerlingen, adviseert docenten en ouders en werkt mee aan de ontwikkeling van de remedial teaching op het Hanze College. Belangrijke onderwerpen in dit verband zijn de handelingsplannen voor leerlingen en de dyslexiepas.