Doel van het Hanze College

Iedere school heeft zichzelf een doel gesteld. Wat wil men bereiken met de leerlingen?

Het Hanze College heeft vanuit de christelijke levensovertuiging de volgende doelen:

Men wil een zorgzame school zijn waarin zorg voor allen die er werken en leren steeds centraal staat. Voor de leerlingen betekent dit dat de school de leerlingen:

  • toekomstperspectief wil bieden.
  • wil stimuleren hun mogelijkheden te benutten.
  • breed wil vormen op technisch, administratief, verzorgend, sociaal en cultureel gebied.
  • respect voor de ander wil bijbrengen.

Met een open visie kiest de school ervoor ruimte te bieden aan iedereen die de grondslagen van de school respecteert. Alle leerlingen volgen de lessen Levensbeschouwelijke Vorming binnen het leergebied Mens en Maatschappij, want juist deze lessen kunnen er aan bijdragen dat men elkaars levensovertuiging leert waarderen en/of respecteren

Schoolplan

Het schoolplan is een belangrijk instrument om in de komende jaren te kunnen plannen en sturen. Draagvlak en betrokkenheid zijn een voorwaarde om de uitvoering van de beleidsvoornemens in het schoolplan te laten slagen. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld en waar nodig jaarlijks bijgesteld.

Download hiernaast het volledige schoolplan 2016-2020